Transformación de Hierro, Acero INOX y aluminio

Política de Privacitat

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei de la pàgina web propietat de ARIDAC 99 SL  amb domicili social a c/Carles Buhigas 6A-6B, codi postal 08420, localitat Canovelles, província Barcelona,  amb CIF número B-61906020 i que posa a disposició dels usuaris d’Internet

La utilització de la pàgina web atribueix a condició d’usuari de la web (en endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix en què l’usuari accedeix al Web.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocacions e què es proposi consultar la web, ja que el contingut de la web pot patir modificacions.

2. Objecte

Aquesta web, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i l’ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu web.

3. Condicions d’accés a la web

1/3 Caràcter de la utilització de la web La Web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre ARIDAC 99 S.L. i els seus clients o interessats a través d’Internet, però, a través de la pàgina web ARIDAC 99 S.L. no se sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal.

3.2 Informació veraç

L’Usuari disposa d’una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

4. Ús de la pàgina web

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 de 11 de juliol i la resta de normativa complementària, així  com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que ARIDAC 99 S.L. posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar,  inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts , d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’internet (maquinari i programari)

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa ARIDAC 99 S.L pugui patir, directament o indirectament, coma  conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la  pàgina web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i /o imatge, fotografies del a web.

4.1 Ús del codi font.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies , les animacions, el programari, els texts, la informació i els continguts que es recullen en la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic sense el permís previ, i per escrit, dels seus propietaris.

5. Continguts de la pàgina web

Els continguts de la àgina web son posats a dispositicó de l’Usuari per ARIDAC 99 S.L.  com informació pròpia o , si escau, de tercers. D’aquesta manera ARIDAC 99 S.L. posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a la pàgina web, entretant per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els texts, fotografies, imatges icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, les i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i d’ordre públic.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altre forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, dla seva distribució, així com la seva modificació alteració o descompilació.

6. Links

La web podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gesionats per tercers, disponibles a través d’Internet.

La pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

 

7) Protecció de Dades

Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, ARIDAC 99 S.L. informa l’Usuari de l’existència de fitxers automatitz<ats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d’exercir, d’acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a ARIDAC 99, S.L. amb domicili a C/Carles Buhigas 6A-6B, Codi postal 08420, localitat Canovelles provincia Barcelona, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

ARIDAC 99 S.L. Pot rebre a través de correu electrònic dades personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si s’escau l’empresa es compromet a complir la seva obligació de secret respecte al es dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-los i de destruir, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’Usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu currículum vitae, atorga els seu consentiment a ARIDAC 99 S.L. per rebre de comunicacions, sempre relacionats amb serveis de l’empresa. Si no desitja rebre qualsevol d’aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l’adreça indicada en l’apartat 1 d’aquesta clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original.

8. Cookies

ARIDAC 99 S.L. Pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web.

Les cookies que utilitza ARIDAC 99 S.L. al web s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim) i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.

Aqueste galetes, s’utilitzen per ARIDAC 99 S.L. amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests hagin accedit a la pàgina per primera vegada, sense que es produeixi un nou registre en cada visita per accedir ales àrees de continguts. De la mateixa manera, s’utilitzen a efectes d’elaboració d’estadístiques de ARIDAC 99 S.L. per oferir a l’usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar en cada visita a aquests.

9. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de ARIDAC 99 S.L. p de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i /o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de ARIDAC 99. S.L. o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut del que estableix aquesta política de privatitat. Per tant queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present web.

10. Publicitat

A la pàgina web podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

ARIDAC 99 S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que ARIDAC 99 S.L. pugui patir com a conseqüència a de l’incompliment de qualsevol de es obligacions a

que queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o, si escau, per les

condicions particulars que siguin d'aplicació.

 

11.1 Responsabilitat en 'Accés al Portal

ARIDAC 99 S.L. No es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus

produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de

telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del

servei de la página web durant a prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

11.2. Responsabilitat de la qualitat del servei¡ i continguts

 

L'accés a la web no implica l'obligació per part de ARIDAC 99 S,L. de controlar

l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a

l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció

de programes informàtics nocius.

ARIDAC 99 S.L. No es responsabilitza dels danys produïts en els equips

informàtics, documents i/ o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del

servei al Portal.

 

11.3 Responsabilitat dels enllaços o links

El servei d'accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que

permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos,

ARIDAC 99 S.L. no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant,

no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, des actualització,

indisponiblitat error i inutilitat dels continguts i / o serveis de els links o enllaços ni

per qualsevol altre dany.

 

12. Legislació aplicable

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la

llei espanyola, Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l'accés

a la pàgina web, l'Usuari I ARIDAC 99 S.L. Acorden sotmetre expressament als

jutjats i tribunals de Ia ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur

general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se'ls aplicará també la Llei 34/2OO2 d'11 de juliol de

Serveis de la Inforrnació iCorreu Electrónic.